October 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 27, 2020

Kol Nidre

Kol Nidre
September 28, 2020

Yom Kippur

Yom Kippur
September 29, 2020 September 30, 2020 October 1, 2020 October 2, 2020 October 3, 2020

Torah Walk Service

Torah Walk Service

Sukkot

Sukkot
October 4, 2020 October 5, 2020 October 6, 2020 October 7, 2020 October 8, 2020 October 9, 2020 October 10, 2020

Service

Service

Shemein Atzeret

Shemein Atzeret
October 11, 2020

Simchat Torah

Simchat Torah
October 12, 2020 October 13, 2020 October 14, 2020 October 15, 2020 October 16, 2020 October 17, 2020

Service

Service
October 18, 2020 October 19, 2020 October 20, 2020 October 21, 2020 October 22, 2020 October 23, 2020 October 24, 2020

Service

Service
October 25, 2020 October 26, 2020 October 27, 2020

Infilling

Infilling
October 28, 2020 October 29, 2020 October 30, 2020 October 31, 2020

Movie Matinee / Ask the Rabbi

Movie Matinee / Ask the Rabbi

Return to calendar